Scorpions kojo no tsuki download

Scorpions kojo no tsuki

Kōjō no Tsuki is a Japanese song written in the Meiji period. Japanese pianist and composer and recorded live in the form of a power ballad by the German heavy metal band Scorpions, during a concert at the Nakano Sun Plaza in Tokyo. Translation of 'Kojo No Tsuki (荒城の月)' by Scorpions from Japanese to English. Kojo No Tsuki This song is by Scorpions and appears on the live album Tokyo Tapes (). Haru koro no hana no en Meguru sakazuki kagesashite Chiyo no .

Kojo No Tsuki Lyrics: Haru kourou no hana no en / Meguru sakazuki kage sasite / Chiyo no matsugae / Wakeideshi / Mukashi no hikari ima izuko / Mukashi no. Lyrics to 'Kojo No Tsuki' by SCORPIONS: Haru koro no hana no en / Meguru sakazuki kagesashite / Chiyo no matsu ga e wakeideshi / Mukashi no hikari Ima.